Vägar – Regler

 • Hastigheten är begränsad till 30 km i timmen.
 • All trafik av fordon med bruttovikt över 4 ton är förbjuden under tjällossningen.
 • Tunga transporter vid byggnads- och markarbeten anmäls till styrelsen innan transporterna påbörjas. Styrelsen besiktar då aktuell väg tillsammans med fastighetsägaren före och efter transporten.
 • Det är fastighetsägarens ansvar att anpassa sin infart till vägbanan.
 • Banddrivna arbetsfordon får inte framföras på vägarna. Dispens från denna bestämmelse lämnas av styrelsen, som besiktigar vägen före och efter körningen.
 • Vid nedgrävning av kablar under väg, kontakta styrelsen.
 • Häckar längs körbanan ska klippas ned till 70 cm där fri sikt är nödvändig ur trafiksäkerhetspunkt t.ex. vid vägkorsningar.
 • Om infart anläggs över dike eller dikesanvisning till fastigheten är fastighetsägaren skyldig att anlägga och underhålla en vägtrumma av plast med dimensionen 300 mm.
 • Det är fastighetsägarens skyldighet att se till att inte trädgrenar häckar eller buskar hänger ned över vägen.
 • Hjälp gärna till att hålla vägrenar fria från sly och högt gräs.
 • Det finns 6 grusdepåer (och några cementringar) i området för lagning av s.k. potthål.
 • Vi ber alla som har möjlighet att hjälpa till och fylla i hålen! Viktigt och uppskattat.